Privacy

Scope
Dit privacy statement is van toepassing op relevante persoonsgegevens die door ZEPXL en ZEP Werkt!, hierna te noemen ZEP, worden verwerkt in het kader van WMO-zorg aan haar cliënten. Slechts voor het specifieke doel van monitoring van de cliënt en ingegeven door (WMO-) wet en regelgeving worden gegevens vastgelegd en opgeslagen op een beveiligde database/server.

Herkomst
ZEP ontvangt rechtstreeks privacygevoelige informatie van cliënten, wanneer zij een WMO indicatie hebben en cliënt ervoor kiest om gebruik te maken van onze diensten. Bijvoorbeeld bij de intake wordt gekeken of cliënt geschikt is of anderszins informatieverstrekking waarbij wij willen inventariseren waar de zorgbehoefte ligt.

Persoonsgegevens
De volgende persoonsgegevens verkrijgt ZEP rechtstreeks van de Gemeente:
• Naam/ geboortedatum
• BSN-nummer
• E-mailadres t.b.v. delen informatie over onze dienstverlening en het uitnodigen voor een intakegesprek

Doeleinden van verwerking
ZEP verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Voor communicatie met cliënt en de gemeente inzake de beschreven WMO-zorgbehoefte
• Voor het uitvoeren van de opdracht en inventariseren van de zorgbehoefte
• Voor administratieve verplichtingen ten behoeve van het uitvoeren van onze diensten
• Voor het beantwoorden van vragen, klachten en feed back
• Voor kwaliteitsdoeleinden, bijvoorbeeld cliënttevredenheidsonderzoeken en/of enquêtes met betrekking de zorgverlening van ZEP

Bewaartermijnen
ZEP bewaart deze gegevens voor het verwezenlijken van de doeleinden voor de duur van 15 jaar, tenzij een andere bewaringstermijn door de (WMO-)wetgeving is vereist of toegestaan.

Beveiliging
ZEP stelt alles in het werk om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen en zal daarbij de groots mogelijke zorgvuldigheid betrachten en waar nodig slechts anoniem gegevens opslaan c.q. verstrekken.
Hiertoe hebben we technische, administratieve en fysieke maatregelen genomen, met als doel het beschermen van persoonsgegevens tegen data lekken of het verkeerd gebruik daarvan.

Gebruik van persoonsgegevens door derden

ZEP deelt persoonsgegevens slechts met externe serviceproviders die voor ons ondersteunende bedrijfsactiviteiten uitvoeren, zoals bijvoorbeeld de ICT ondersteunende partij en slechts daar waar nodig voor de boekhoud administratie/bewijslast. Verder delen we gegevens wanneer dat vereist is door wetgeving of overheidsinstanties (GGZ, IGJ of Gemeente).

Recht op correctie of verwijdering
Een cliënt kan zijn of haar gegevens inzien, laten aanpassen of verwijderen. Hiervoor kan men een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek richten aan info@zepxl.nl

Geen informatie meer van ons ontvangen?
Indien een cliënt wenst om geen informatie van ons (meer) te willen ontvangen, wordt dat uiteraard gerespecteerd. Indien men geen schriftelijke, telefonische en/of elektronische informatie ontvangen over onze dienstverlening kan men een e-mail te sturen naar info@zepxl.nl

Overige vragen en/of opmerkingen
Indien u vragen heeft over dit privacy statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking en alle overige correspondentie betreffende privacy gerelateerde aangelegenheden kunt u contact met ons opnemen via info@zepxl.nl